yogagroothandel.nl - uw online yoga magazijn

Winkelwagentje

Uw mandje is nog leeg.

Over yogagroothandel.nl 

Yogagroothandel.nl - uw online yoga magazijn

Enkele voordelen op een rij:
• Een ruim assortiment producten voor yoga en meditatie
• Wij leveren aan yogastudio's, yogadocenten en yogawinkels
• Uw bestelling binnen 24 uur verzonden
• Voor yogi's door yogi's, u krijgt advies uit eigen ervaring
• Alles direct geleverd uit eigen voorraad

Yogagroothandel.nl is de exclusieve distributeur van het Europese yogamerk acaya. Via de webshop yogagroothandel.nl zijn wij nu actief in Nederland en België. Dit betekent dat iedere yogastudio, yogadocent of yogawinkel in Nederland en België rechtstreeks bij ons kan inkopen. Naast de yoga- en meditatieproducten van acaya leveren wij als extra service ook enkele aan yoga en meditatie gerelateerde artikelen. Denk hierbij aan yogaboeken en wierook. Ons assortiment wordt nog iedere week aangevuld met nieuwe producten voor yoga en meditatie. Het kan dus voorkomen dat u een artikel niet kunt vinden binnen onze webshop. In dat geval adviseren wij u ons even een e-mail te sturen met uw vraag. Wellicht is het door u gewenste product namelijk wel al op voorraad maar nog niet opgenomen in de webshop.
Terug naar het overzicht

Bedrijfsgegevens
Yogagroothandel.nl houdt kantoor aan de Twijnderstraat 126, 6006 NW Weert, Nederland.

Klik hier voor de contactgegevens.

Kamer van Koophandel:
Limburg, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 12063837

BTW-nummer:

NL1545.50.504B01
Terug naar het overzicht

Algemene voorwaarden
Op alle leveringen van Yogagroothandel.nl zijn de Algemene voorwaarden van toepassing.

Klik hier om deze algemene voorwaarden te bekijken.
Terug naar het overzicht

Privacyverklaring

Privacystatement voor klanten van yogagroothandel.nl

1. Inleiding

Yogagroothandel.nl richt zich in het algemeen op mensen, bedrijven en organisaties die vanuit beroep of bedrijf met yoga, meditatie en vergelijkbare activiteiten bezig houden. Meer informatie over Yogagroothandel.nl kunt u vinden op de website www.yogagroothandel.nl.

In dit Privacystatement is beschreven op welke wijze wij de bedrijfs- en persoonsgegevens van mogelijke, huidige en voormalige klanten van Yogagroothandel.nl verwerken. Indien u na het lezen van dit Privacystatement nog vragen heeft over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of over de inhoud van dit Privacystatement, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Wat is een persoonsgegeven?
Als informatie direct over iemand gaat, zoals een naam, of naar deze persoon te herleiden is, zoals het geval is bij een telefoonnummer of de combinatie van een postcode en huisnummer, dan is die informatie een persoonsgegeven.

Bedrijfsgegevens zijn geen persoonsgegevens. Dit Privacystatement geldt daarom niet voor de informatie over uw onderneming, tenzij u een eenmanszaak of vennootschap onder firma heeft. De producten die u bij Yogagroothandel.nl bestelt, zijn ook geen persoonsgegevens omdat u deze koopt met het doel om deze bedrijfsmatig te gebruiken of om te wederverkopen. Deze aankopen zeggen daarom niets over u als persoon.

Wanneer is sprake van het verwerken van persoonsgegevens?
Met het woord ‘verwerken’ worden alle handelingen bedoeld die Yogagroothandel.nl kan uitvoeren met persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, wissen en vernietigen van persoonsgegevens. Dit is dus een zeer ruim begrip.

2. Door wie worden uw bedrijfs- en persoonsgegevens verwerkt?

Yogagroothandel.nl is verantwoordelijk voor de in dit Privacystatement beschreven verwerking van uw bedrijfs- en persoonsgegevens. Wij zijn gevestigd in Weert (Nederland) aan de Twijnderstraat 126 en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer .

3. Welke soorten gegevens verwerken wij?

Yogagroothandel.nl kan de navolgende bedrijfs- en/of persoonsgegevens van u en uw onderneming verwerken:

 • de bedrijfsgegevens van uw onderneming, zoals u die bij uw registratie bij ons heeft ingevuld;
 • de contactgegevens van de contactpersoon binnen uw onderneming (voornaam, achternaam, uw gebruikersnaam)
 • de gegevens met betrekking tot de bestellingen die vanuit uw account in het online bestelplatform geplaatst worden;
 • onze communicatie met u, zoals contact met onze Klantenservice of indien u een contactformulier op onze website invult, welke nieuwsbrieven uw onderneming wenst te ontvangen;

4. Op welke wijze verwerken wij uw bedrijfs- en persoonsgegevens?

Wij streven naar een optimale dienstverlening, waarbij het belang van onze klanten voorop staat. Dit is ook het uitgangspunt bij de verwerking van uw bedrijfs- en persoonsgegevens. Om u optimaal van dienst te kunnen zijn en om onze dienstverlening te verbeteren, is het noodzakelijk dat wij uw bedrijfs- en persoonsgegevens verwerken. Wij doen dat om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst die wij met uw onderneming gesloten hebben (uw bestelling), om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die op Yogagroothandel.nl rusten of omdat u ons daarvoor toestemming heeft gegeven. Over op welke wijze wij uw bedrijfs- en persoonsgegevens precies verwerken informeren wij u in dit hoofdstuk.

Toekomstige klanten

De door u ingevoerde bedrijfs- en persoonsgegevens bij uw registratie, worden door ons online bewaard.

Klanten
Wij hebben uw bedrijfs- en persoonsgegevens nodig om er voor te zorgen, dat u bestellingen kunt plaatsen via de website van Yogagroothandel.nl en die bestellingen geleverd kunnen worden, dat wij de aangekochte producten aan u kunnen facturen en dat wij zo nodig contact met uw onderneming op kunnen nemen. Wij verwerken uw bedrijfs- en persoonsgegevens voor zover dat nodig is voor het verwerken van de bestelling. Binnen de website krijgt iedere gebruiker een eigen account.

Gebruik contactgegevens
We gebruiken uw contactgegevens om contact met u op te nemen als dat nodig is in verband met de goede uitvoering van de overeenkomst die wij met uw onderneming hebben en de verplichtingen die daar voor Yogagroothandel.nl uit voortvloeien, bijvoorbeeld over een geplaatste bestelling, geplande levering of indien een product niet geleverd kan worden. Wij gebruiken uw contactgegevens ook om u te informeren indien dat om een andere reden in uw belang is.

Yogagroothandel.nl gebruikt contactgegevens zeer terughoudend om u enkele keren per jaar per e-mail te informeren over het actuele serviceniveau van onze dienstverlening. Bijvoorbeeld een wijziging in de dienstverlening tijdens feestdagen en vakanties. In deze berichten zullen wij ook enkele relevante mededelingen doen over het assortiment. U kunt zich voor deze e-mails uitschrijven door dit bij Yogagroothandel.nl aan te geven.

Voldoen aan wettelijke verplichtingen
We verwerken uw bedrijfs- en persoonsgegevens voor interne zakelijke doeleinden, zoals het voeren van een administratie en het naleven van onze wettelijke en fiscale verplichtingen.

5. Delen wij uw persoonsgegevens met derden?

Dienstverleners
Voor het leveren van onze diensten kunnen we gebruik maken van dienstverleners. Deze derden mogen de bedrijfs- en persoonsgegevens die Yogagroothandel.nl aan hen verstrekt alleen gebruiken voor het doel waarvoor Yogagroothandel.nl de gegevens aan hen heeft verstrekt. Ze zijn verplicht alle bedrijfs- en persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige gebruik en verlies en dienen daarvoor passende technische en organisatorische maatregelen te nemen.

Overheidsinstanties
We kunnen door de wet worden gedwongen om bedrijfs- of persoonsgegevens of gegevens over de aankopen van uw onderneming met openbare instanties of overheidsorganisaties te delen.

6. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw bedrijfs- en persoonsgegevens zolang dat nodig is voor de doeleinden die in dit Privacystatement zijn beschreven of voor zover dat nodig is om te voldoen aan wet- en regelgeving en uit service en garantieoogpunt. Nadat de bewaartermijn is verstreken, zal Yogagroothandel.nl de bedrijfs- en persoonsgegevens verwijderen.

De bewaartermijn van de gegevens van toekomstige klanten is onbeperkt, tenzij een toekomstige klant aangeeft, niet langer als zodanig beschouwd te willen worden. In dat geval verwijderen wij de gegevens direct.

De bewaartermijn van de gegevens van klanten is maximaal één jaar nadat een klant de ‘vervallen status’ heeft gekregen, tenzij de gegevens bewaard moeten blijven in verband met een fiscale bewaartermijn.

7. Hoe hebben wij uw persoonsgegevens beveiligd?

Yogagroothandel.nl heeft de benodigde technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik of verlies.

8. Welke rechten heeft u met betrekking tot uw persoonsgegevens?

Bij een gerechtvaardigd belang
Indien wij uw persoonsgegevens verwerken omdat wij daarvoor een gerechtvaardigd belang hebben, dan heeft u het recht om u hiertegen te verzetten. U heeft dit recht niet, indien wij bedrijfsgegevens verwerken, die geen persoonsgegevens zijn. Mocht u het niet eens zijn met de wijze waarop wij met uw bedrijfsgegevens om gaan, dan kunt u desondanks uiteraard contact met ons opnemen.

Indien u toestemming heeft gegeven
Indien wij uw persoonsgegevens verwerken, omdat u daar toestemming voor heeft gegeven, dan kunt u die toestemming ook intrekken. Indien u uw toestemming in wil trekken, dan kunt u ook contact opnemen met de Klantenservice.

Overige rechten die de AVG u geeft

 • inzage van uw persoonsgegevens
 • rectificatie van uw persoonsgegevens
 • het wissen van uw persoonsgegevens
 • het beperken van de verwerking van uw persoonsgegevens
 • het recht op gegevensoverdraagbaarheid
 • het recht om bezwaar te maken tegen een of meerdere verwerkingen van uw persoonsgegevens.

Indien u een beroep wil doen op een of meerdere rechten die u op grond van de AVG heeft, dan kunt u daarvoor contact opnemen met onze Privacy officer. De contactgegevens van onze Privacy officer treft u aan het einde van dit Privacystatement aan.

Wilt u in uw verzoek de volgende informatie vermelden?

 • op welk(e) recht(en) uw verzoek betrekking heeft
 • de reden van uw verzoek (indien u dat aan ons kenbaar wil maken)
 • uw naam en adres

De AVG verplicht Yogagroothandel.nl om uw identiteit vast te stellen. Indien wij uw identiteit niet vast kunnen stellen, dan kan Yogagroothandel.nl u om aanvullende informatie vragen, die nodig is om uw identiteit te bevestigen. Indien Yogagroothandel.nl uw identiteit niet kan bevestigen, dan kunnen wij uw verzoek niet in behandeling nemen.

9. Contactgegevens Privacy officer

De contactgegevens van de Privacy officer zijn:

Yogagroothandel.nl
T.a.v. de Privacy officer
Twijnderstraat 126
6006 NW Weert
Telefoon: 0495-548080
E-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

10. Klacht

Indien u een klacht heeft over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of hebben verwerkt, dan kunt u deze klacht indienen bij de Privacy officer van Yogagroothandel.nl.

U hoeft uw klacht niet eerst aan Yogagroothandel.nl kenbaar te maken, maar kunt deze ook direct bij de Autoriteit Persoonsgegevens indienen. Uiteraard stellen wij het wel zeer op prijs indien u uw klacht eerst bij Yogagroothandel.nl indient, zodat wij in de gelegenheid worden gesteld om uw probleem op te lossen.

11. Slotopmerkingen

Deze versie van het Privacystatement is ingegaan op 10 juli 2018 en vervangt het vorige Privacystatement van Yogagroothandel.nl. Indien daar aanleiding voor is, dan passen wij dit Privacystatement aan. Wij zullen u hierover informeren.

Handhaving van deze privacy verklaring 
Yogagroothandel.nl stelt uw opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring op prijs. Als u van mening bent dat deze privacyverklaring niet wordt nageleefd of als u vragen heeft dan kunt u contact met ons opnemen. Klik hier voor de contactgegevens.
Terug naar het overzicht