yogagroothandel.nl - uw online yoga magazijn

Winkelwagentje

Uw mandje is nog leeg.

Algemene voorwaarden

Algemeen
Wij zijn erg blij u te mogen ontvangen op onze website www.yogagroothandel.nl (hierna “Yogagroothandel.nl” genoemd). Wij zullen er alles aan doen wat in onze mogelijkheden ligt om ervoor te zorgen dat de informatie op deze site zo exact en actueel mogelijk is. Wij behouden ons het recht voor de inhoud van deze site op ieder moment en zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen. We kunnen echter niet garanderen dat de informatie op deze site volledig accuraat, nauwgezet of compleet zal zijn.

Dienovereenkomstig aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid:
- in geval van onnauwkeurigheid, onvolledigheid of weglating met betrekking tot de op de site beschikbare informatie;
- voor welke schade dan ook voortkomend uit onwetmatige inbraak in de site door een derde waardoor de op de site beschikbare informatie is gewijzigd;
- en meer in het algemeen voor alle schade, direct of indirect, ongeacht de oorzaak, oorsprong, aard en gevolgen, die wordt veroorzaakt door de toegang van een ieder op de site of de onmogelijkheid om toegang te krijgen, het gebruik van de site en/of van de waarde die aan de informatie die direct of indirect van de site afkomstig was, werd toegekend.

De onderhavige Algemene Voorwaarden (ook Leveringsvoorwaarden genoemd) gelden uitsluitend voor de verkoop van producten op de site. Deze voorwaarden zijn op de huidige site stelselmatig toegankelijk bij de registratie als klant en voor de koper op het moment dat deze zijn/haar bestelling doet.

Uitgever van de site
Yogagroothandel.nl
Twijnderstraat 126
6006 NW Weert
Nederland
Telefoon: +31 (0) 495 - 54 80 80

Kamer van Koophandel Limburg, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer: 12063837
BTW-nummer : NL154550504B01

Hosting van de website
De hosting van de site wordt verzorgd door:
bHosted.nl B.V. Nederland

Bescherming persoonsgegevens
Yogagroothandel.nl herinnert u er graag aan dat zij er alles aan zal doen om het vertrouwen dat u in haar hebt gesteld, nauwgezet te respecteren. De door u verstrekte gegevens worden zorgvuldig opgenomen in het Yogagroothandel.nl klantenbestand. In dit bestand worden ook de gegevens opgenomen die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van bestellingen, zoals bestel-, bezorg- en betalingsgegevens. Het klantenbestand wordt gebruikt voor de uitvoering en afwikkeling van de bestellingen en voor eigen marketingdoeleinden.

Indien u in het algemeen geen prijs stelt op ongevraagde reclame (per post, telefoon of e-mail) dan kunt u een e-mail sturen naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .

Webmaster
Om contact op te nemen met onze webmaster, Klik hier

Aanbiedingen
Alle aanbiedingen van Yogagroothandel.nl zijn vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid van bestelde artikelen. Yogagroothandel.nl heeft het recht in plaats van het bestelde artikel een soortgelijk artikel te leveren dan wel de overeenkomst te ontbinden. Alle afbeeldingen en teksten van te verkopen producten vormen alleen een aanduiding. Yogagroothandel.nl is niet aansprakelijk voor afwijkingen van zowel producten als prijzen van welke aard dan ook.

Prijzen en betalingen
Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW. Indien goederen geleverd worden aan een Belgische onderneming met een geldig BTW-nummer, dan worden de goederen geleverd en gefactureerd zonder Nederlandse BTW in rekening te brengen. De BTW bij een dergelijke intracommunautaire levering wordt verlegd. Indien er ten onrechte van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt, wordt alsnog het juiste BTW-bedrag in rekening gebracht.
Betaling kunnen worden gedaan via: iDEAL of Bankoverschrijving (vanuit België: Europese overschrijving SEPA).
Producten worden alleen verzonden wanneer het volledige bedrag op de bankrekening van Yogagroothandel.nl staat.

Aflevering, afhalen, levertijd
Normaal gesproken worden alle bestellingen op de dag van de bestelling meteen verzonden, dus binnen 24 uur (tijdens kantooruren). Mocht het incidenteel voorkomen dat wij een bepaald product niet op voorraad hebben, de verwachte levertijd is dan 2 à 7 werkdagen. De aangegeven levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Yogagroothandel.nl is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden.
Bezorging geschied regulier door PostNL en Bpost. Zendingen binnen Nederland en België met een orderwaarde groter dan € 100,00 exclusief BTW worden gratis verzonden.
Wanneer er gekozen word voor afhalen zal Yogagroothandel.nl contact met u opnemen voor een afhaalafspraak.

De bestelling en de bevestiging van de transactie
Als u uw bestelling bevestigt door op de knop “Bevestig bestelling” te drukken, verklaart u zich hiermee akkoord en aanvaardt u alle Algemene Verkoopvoorwaarden volledig. Uw bestelling wordt vervolgens in behandeling genomen, zodat uw pakket z.s.m. op het door u gekozen afleveradres wordt bezorgd.

Zodra uw bestelling in behandeling is genomen, ontvangt u een gedetailleerde ontvangstbevestiging van uw bestelling op uw e-mailadres. In deze ontvangstbevestiging staat het precieze bedrag van de factuur en de status van uw bestelling. Deze ontvangstbevestiging geldt als aanvaarding van uw bestelling en bevestigt de transactie. U gaat ermee akkoord dat onze registratiesystemen de aard en de datum van de overeenkomst registreren.

We behouden ons het recht voor bestellingen te annuleren van klanten met wie er onenigheden bestaan rond de betaling van een eerdere bestelling of om iedere andere legitieme reden, met name als een bestelling als abnormaal kan worden aangemerkt. Yogagroothandel.nl is hiermee niet gebonden aan enige vorm van schadevergoeding.

Beschikbaarheid van producten
Onze productaanbiedingen op de site zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt. Als u een product hebt besteld dat (tijdelijk) niet op voorraad blijkt te zijn, zullen wij dit z.s.m. verzenden.

Levering
Onze bestellingen worden verspreid vanuit ons magazijn in Stramproy (gemeente Weert) en zullen door PostNL bij u worden bezorgd.

Voor aflevering in België maken wij veelal gebruik van Bpost. Ook deze bestellingen worden vanuit ons magazijn in Stramproy (gemeente Weert, buurgemeente van de Belgische gemeente Kinrooi) geleverd.

De producten worden geleverd in Nederland of België op het adres van uw keuze, zoals u dat heeft aangegeven toen u uw bestelling plaatste. Wij gaan er van uit dat u uw afleveradres met zorg kiest en dat u bij, u reeds bekende, problemen met afleveringen op uw afleveradres ons hierover direct in kennis stelt.

Het aanleveren van de juiste gegevens is uw eigen verantwoordelijkheid, zodat we uw bestelling naar behoren kunnen afhandelen.

Retourzendingen
Producten kunnen enkel worden geretourneerd binnen 31 kalenderdagen na ontvangst van het product en na overleg met Yogagroothandel.nl. Retourzendingen dienen altijd ongebruikt, ongeopend, onbeschadigd, voldoende gefrankeerd en in de originele verpakking naar Yogagroothandel.nl te worden gezonden. Ongefrankeerde of met porto belaste zendingen worden geweigerd. De porto kosten voor het retour zenden van goederen komt voor rekening van de klant. Na ontvangst van de retourgoederen ontvangt u zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen uw geld terug. Gebruikte artikelen kunnen niet worden geruild of geretourneerd.

Aansprakelijkheid
De aangeboden producten voldoen aan de van toepassing zijnde Nederlandse wetgeving.

Yogagroothandel.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor niet-nakoming van het afgesloten contract als er sprake is van onvoldoende voorraad of het niet voorradig zijn van het product, overmacht, storingen of gedeeltelijke of volledige stakingen met name in de sectoren van de post en het transport en/of in de communicatiesector. Yogagroothandel.nl zal geen enkele aansprakelijkheid op zich nemen voor mogelijke indirecte schade die hier het gevolg van zal zijn, bedrijfsverliezen, omzetverliezen, misgelopen kansen, schadevergoedingen of kosten.

Hyperlinks kunnen bezoekers doorsturen naar andere websites dan de onderhavige. Yogagroothandel.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld in het geval dat de inhoud van die websites de geldende wettelijke en reglementaire voorschriften zou overtreden. Bovendien wijst Yogagroothandel.nl erop dat als er een hyperlink wordt aangemaakt naar de homepage van de onderhavige site of iedere andere pagina van de site, daar de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Yogagroothandel.nl voor nodig is.

Klachten, onderzoeksplicht, verjaring en nakoming
Reclamering ter zake van gebreken in de geleverde producten dient door de koper schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen of bij niet zichtbare gebreken binnen 14 dagen nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd.
Vorderingen en verweringen, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen, dat het geleverde product niet aan de overeenkomst beantwoord, verjaren na verloop van één jaar na ontvangst door de koper. Beantwoord het geleverde niet aan de overeenkomst dan is Yogagroothandel.nl ter hare keuze slechts gehouden tot aflevering van het ontbrekende, herstel van het geleverde product of vervanging van het afgeleverde product.

Schadevergoeding
Yogagroothandel.nl kan slechts aansprakelijk worden gesteld voor schade die aan haar opzet of grove nalatigheid is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingend rechterlijke regels voor haar risico komen.
Omstandigheden die in ieder geval niet voor risico van Yogagroothandel.nl komen zijn:
      - niet nakoming van verplichtingen door toeleveranciers
      - storingen in de productie
      - transportproblemen
      - werkstakingen of werkonderbrekingen
      - natuur en/of kernrampen, oorlog of oorlogsdreiging of terrorisme
      - schuld van Yogagroothandel.nl, behoudens grove schuld of opzet

Yogagroothandel.nl is nimmer gehouden tot schadevergoeding anders dan zaak en/of persoonsschade. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van Yogagroothandel.nl ingevolge dwingend rechterlijke bepalingen.

Intellectueel eigendom
In overeenstemming met de geldende wetgeving met betrekking tot de auteursrechten op literaire en artistieke werken of andere vergelijkbare rechten is de onderhavige website met alle onderdelen, merken, tekeningen, modellen, logo's, tekeningen enz., die zich op de onderhavige site bevinden, alsmede de compilatie ervan, het exclusieve eigendom van Yogagroothandel.nl of haar leveranciers, waarbij aan laatstgenoemden geen enkele licentie of recht is toegekend dan het recht de site te raadplegen.

De reproductie of het gebruik van alle onderdelen van de site of een gedeelte van deze onderdelen is enkel toegestaan voor uitsluitend informatieve doeleinden voor persoonlijk gebruik en gebruik in de privésfeer. Het reproduceren en gebruiken van kopieën die voor andere doeleinden zijn gemaakt, is uitdrukkelijk verboden. Ieder ander gebruik wordt beschouwd als vervalsing en wordt bestraft krachtens het intellectueel eigendomsrecht, tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming is verkregen van Yogagroothandel.nl.

Geldend recht/ wetgeving
Op het onderhavige contract is de Nederlandse wetgeving van toepassing. Zoals duidelijk gesteld levert Yogagroothandel.nl uitsluitend goederen aan hen die middels een bedrijf of beroep actief zijn. Yogagroothandel.nl levert niet aan consumenten of particulieren. Van een consumentenaankoop kan nimmer sprake zijn. Bijgevolg is de Wet Koop op Afstand niet van toepassing. Het onderhavige contract is opgesteld in de Nederlandse taal. Als er sprake is van een geschil, zullen alleen de Nederlandse rechtbanken bevoegd zijn.

Wijziging van de Algemene Voorwaarden (Leveringsvoorwaarden)
Rekening houdend met mogelijke ontwikkelingen van de site, behoudt Yogagroothandel.nl zich het recht voor de onderhavige Algemene Voorwaarden op ieder moment te kunnen aanpassen of wijzigen. Van de nieuwe Algemene Voorwaarden zal de klant, in voorkomende gevallen, in kennis gesteld worden via een wijziging online. De nieuwe voorwaarden zullen alleen van toepassing zijn op bestellingen die worden gedaan nadat de wijziging is doorgevoerd.